Logo OAMGMAMR Caraș-Severin OAMGMAMR
Filiala Caras-Severin

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

IMAGINE


    🛈     Program cu publicul: Marți și Joi între orele 1000 - 13 00 🛈     Primirea și transmiterea documentelor se va face prin adresa de e.mail: cs-secretariat@oamr.ro 🛈 Pentru detalii suplimentae Tel. 0355417338 🛈
.


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România


Descarcă: REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Adoptat prin Hotărârea nr. 3/ 9 iulie 2009

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

(2) OAMGMAMR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condiţiile legii.

(3) OAMGMAMR cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în condiţiile legii.

(4) Activităţile asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu OAMGMAMR.

(5) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 îşi exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR, avizat anual.

(6) Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 2

Sigla organizaţiei OAMGMAMR va fi aplicată pe toate actele emise de OAMGMAMR atât la nivel naţional, cât şi judeţean, cu menţionarea filialei, a sediului acesteia şi a celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.

ART. 3

Sediul central al OAMGMAMR este în Bucureşti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1. Sediul filialelor judeţene este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, pentru filiala municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL II
Patrimoniul OAMGMAMR. Veniturile şi cheltuielile

ART. 4

(1) OAMGMAMR are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar.

(2) Patrimoniul OAMGMAMR este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii.

(3) În exercitarea drepturilor sale, OAMGMAMR posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.

ART. 5

(1) Patrimoniul OAMGMAMR este gestionat de Biroul executiv al OAMGMAMR, iar la nivel de filială, de Biroul Consiliului, respectiv al municipiului Bucureşti.

(2) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate la nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei financiare în vigoare.

ART. 6

Organizarea şi conducerea activităţii contabile se asigură de către personal specializat atât la nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor, care au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile declarate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 7

(1) Veniturile OAMGMAMR se constituie din:
a) taxe de înscriere;
b) cotizaţii lunare;
c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, în condiţiile legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă;
f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(2) Cheltuielile OAMGMAMR sunt reprezentate de sumele ori valorile plătite sau de plătit, aferente activităţii desfăşurate.

ART. 8

(1) Veniturile şi cheltuielile organizaţiei se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează anual atât la nivelul filialelor, cât şi la nivel naţional şi se aprobă de consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de Consiliul Naţional al OAMGMAMR şi poate suferi rectificări.

CAPITOLUL III
Atribuţii de competenţa Consiliului Naţional, Biroului executiv, preşedintelui, preşedintelui de onoare OAMGMAMR, preşedintelui OAMGMAMR al consiliului judeţean/consiliului municipiului Bucureşti

ART. 9

Organele de conducere la nivel naţional ale OAMGMAMR: Consiliul Naţional, Biroul executiv, preşedintele, preşedintele de onoare, preşedintele consiliului judeţean/consiliului municipiului Bucureşti îndeplinesc, în afara atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi Statutul OAMGMAMR, şi următoarele atribuţii:

1. Consiliul Naţional:

a) analizează şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare;
b) aprobă strategia OAMGMAMR;
c) promovează interesele membrilor OAMGMAMR în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
d) aprobă regulamentele şi normele interne elaborate de Biroul executiv;
e) aprobă fişa-cadru a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
f) aprobă proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, la propunerea Biroului executiv;

2. Biroul executiv:

a) aprobă Regulamentul intern, Regulamentul de analiză şi proiectare a posturilor, Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale, Regulamentul de recrutare, selectare şi angajare a personalului, Regulamentul de salarizare şi alte drepturi de personal pentru personalul din cadrul aparatului propriu al OAMGMAMR şi alte regulamente interne;
b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului executiv al OAMGMAMR;
c) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al OAMGMAMR;
d) ia decizii în situaţii de urgenţă, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaţiei, pe care ulterior le va supune spre aprobare/validare Consiliului Naţional;
e) aprobă componenţa nominală a membrilor comisiilor de specialitate;
f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiilor şi a tematicilor de cursuri, examene, de acordare de competenţe şi de grade profesionale, pentru asistenţi medicali, moaşe şi asistenţi medicali;

g) aprobă criteriile şi standardele privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate;

h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la elaborarea contractului-cadru, privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestora;

3. preşedintele, preşedintele de onoare:

a) aprobă structura de personal a aparatului propriu al OAMGMAMR;

b) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului executiv al OAMGMAMR.

ART. 10

Consiliul judeţean/Consiliul municipiului Bucureşti aprobă Regulamentul intern şi alte regulamente şi norme interne privind recrutarea, selectarea, angajarea personalului, salarizarea şi alte drepturi de personal pentru personalul din aparatul propriu, cu respectarea cadrului general stabilit la nivelul structurii naţionale.

CAPITOLUL IV
Structura şi atribuţiile departamentelor/compartimentelor din cadrul OAMGMAMR

ART. 11

(1) La nivelul Consiliului Naţional funcţionează:
a) departamente/compartimente de specialitate, precum şi Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, Comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru celelalte specialităţi ale asistenţilor medicali, Comisia Naţională de Etică şi Deontologie, Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă, Comisia Naţională de Control Financiar, precum şi alte comisii propuse de Biroul executiv;

b) departamente/structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul resurselor umane, managementul dezvoltării instituţionale, domeniul legislaţiei, educaţie continuă.

(2) Structura organizatorică internă a OAMGMAMR se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile Statutului şi ale prezentului regulament.

(3) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti pot adopta o structură organizatorică în concordanţă cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.

(4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti se organizează centre teritoriale de informare legislativă.

ART. 12
(1) Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:
a) Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei;
b) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă;
c) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Etică şi Deontologie;
d) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale;
e) Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
f) Departamentul financiar-contabil;
g) Comisia Naţională de Control Financiar;
h) Secretariatul general.

(2) La nivelul structurii centrale a OAMGMAMR, în subordinea directă a preşedintelui, funcţionează consilieri, precum şi structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul dezvoltării instituţionale, managementul resurselor umane, legislaţie, educaţie continuă, aprobate de Biroul executiv.

ART. 13

(1) Departamentele sunt conduse de un şef de departament şi se află în coordonarea directă a unuia dintre membrii Biroului executiv al OAMGMAMR, respectiv Biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.

(2) Desemnarea şefilor departamentelor, compartimentelor, comisiilor de specialitate se face de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, şi se aprobă nominal de către Consiliului Naţional/judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

ART. 14

În funcţie de ponderea şi de volumul lucrărilor, şeful de departament propune spre aprobare conducerii organizaţiei structura de personal necesară funcţionării departamentului, face propuneri nominale pentru ocuparea structurilor din cadrul departamentului.

ART. 15

(1) Compartimentele de specialitate sunt subordonate din punct de vedere ierarhic şefului de departament şi sunt conduse de către un şef de compartiment.

(2) Şeful de compartiment, după caz, coordonează şi răspunde de activitatea comisiilor de specialitate aflate în structura compartimentului.

ART. 16

(1) Comisiile de specialitate se întrunesc în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie.

(2) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul organizaţiei proprii sau din afara acesteia.

ART. 17

(1) Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte desemnat de Biroul executiv la nivel naţional al OAMGMAMR şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti.

Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;
b) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi asigură aplicarea acestora;
c) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
d) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;
e) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
f) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;
g) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă pentru cetăţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi alte state;
h) colaborează, la solicitarea Biroului executiv, cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la elaborarea standardelor de practică profesională, în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare;
i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la activitatea de avizare privind înfiinţarea cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;
j) avizează fişa posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
k) iniţiază şi susţine programe de informare, cunoaştere de către membrii săi a drepturilor profesionale;
l) verifică şi validează legalitatea calificărilor obţinute în străinătate, în conformitate cu dispoziţiile legale;
m) elaborează şi publică în colaborare cu Departamentul comunicare, relaţii publice şi relaţii internaţionale, precum şi cu Secretariatul general anuarul membrilor OAMGMAMR;
n) ţine evidenţa membrilor autorizaţi, a celor împotriva cărora s-au dispus ori li s-a retras calitatea de membru sau au fost suspendaţi temporar din această calitate.

(2) Departamentul este condus de un şef de departament, asistent medical principal, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) coordonează şi controlează activitatea structurilor aflate în componenţa departamentului;
b) stabileşte atribuţiile structurilor organizatorice ale departamentului;
c) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
d) elaborează Regulamentul de funcţionare al structurilor interne ale departamentului;
e) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de specialitate şi compartimentelor din cadrul departamentului;
f) propune componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul departamentului;
g) verifică şi validează legalitatea calificării obţinute în străinătate, prin verificarea diplomelor şi certificatelor;
h) colaborează cu Departamentul de jurisdicţie profesională, etică şi deontologie pentru monitorizarea membrilor cărora li s-a eliberat avizul de liberă practică, membrilor împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;
i) asigură respectarea de către asistenţii medicali a criteriilor de calitate profesională;
j) asigură supravegherea şi controlul respectării legislaţiei de către toate unităţile sanitare publice sau private, de către asistenţii medicali din aceste unităţi, la cererea Ministerului Sănătăţii;
k) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii între comisiile de specialitate din cadrul departamentului şi celelalte comisii de specialitate care funcţionează la nivelul OAMGMAMR;
l) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii în domeniul recunoaşterii calificărilor/autorizării temporare privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, cu Ministerul Sănătăţii, după caz, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi alte autorităţi competente ale altor state;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.

ART. 18

În cadrul Departamentului profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei funcţionează:
a) Compartimentul acreditare, avizare şi evaluare;
b) Compartimentul standardizare;
c) Compartimentul recunoaşteri calificări;
d) Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti;
e) Comisia de specialitate a moaşelor;
f) comisii de specialitate pentru asistenţii medicali.

ART. 19

(1) Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte desemnat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel naţional, iar Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă, sub directa coordonare a preşedintelui la nivelul filialei judeţene/a municipiului Bucureşti.

(2) Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) acordă credite conform Programului naţional de educaţie medicală continuă;
b) elaborează şi propune Biroului executiv al OAMGMAMR metodologii de organizare şi desfăşurare a programelor de educaţie medicală continuă;
c) monitorizează desfăşurarea programelor de educaţie medicală continuă;
d) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la iniţierea şi promovarea formelor de educaţie medicală continuă, în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;
e) organizează activitatea de înregistrare a documentelor de educaţie medicală continuă;
f) analizează şi verifică documentele privind numărul participanţilor, raportul de curs, documentele de plată;
g) organizează evidenţa certificatelor de credite eliberate de OAMGMAMR naţional filialelor judeţene/a municipiului Bucureşti;
h) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la susţinerea activităţii şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.

(3) Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) monitorizează desfăşurarea programelor de educaţie medicală continuă;
b) organizează activitatea de înregistrare a documentelor de educaţie medicală continuă;
c) analizează şi verifică documentele privind numărul participanţilor, raportul de curs, documentele de plată;
d) organizează evidenţa certificatelor de credite eliberate;
e) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
f) furnizează Comisiei Naţionale de Educaţie Medicală Continuă datele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c) – g).
(4) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de acestea.

ART. 20

(1) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie funcţionează sub directa coordonare a Biroului executiv la nivel naţional şi Comisia teritorială de etică şi deontologie, sub directa coordonare a Biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.

(2) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie este compusă din preşedinte şi 4 membri nominalizaţi de Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.

ART. 21

(1) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură respectarea de către membrii OAMGMAMR a prevederilor Coduluide etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin Hotărârea nr. 2/2009, denumit în continuare Codul de etică şi deontologie, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, denumit în continuare Statut, şi ale prezentului regulament;
b) monitorizează membrii împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;
c) judecă abaterile săvârşite de membrii OAMGMAMR în exercitarea funcţiei elective şi propune pronunţarea unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi ale Statutului;
d) soluţionează conflictele ivite între membrii OAMGMAMR şi filiale, precum şi conflictele ivite între filialele OAMGMAMR;
e) propune pronunţarea unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului şi ale Codului de etică şi deontologie;
f) întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată.

(2) Comisia teritorială de etică şi deontologie îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură respectarea de către membrii OAMGMAMR a prevederilor Coduluide etică şi deontologie, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aleStatutului şi ale prezentului regulament;
b) monitorizează membrii împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;
c) soluţionează contestaţiile depuse împotriva sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.

ART. 22

(1) Lucrările comisiei se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 4 membri.

(2) Lucrările comisiei se consemnează în registrul de procese-verbale, care se numerotează şi se ştampilează pe fiecare filă.

(3) Deciziile comisiei se iau de regulă prin consens sau cu majoritatea simplă a voturilor, după caz, şi se consemnează în registrul de procese-verbale al comisiei.

(4) Sub sancţiunea nulităţii absolute deciziile comisiei se semnează de către membrii prezenţi ai acesteia.

(5) Comisia de etică şi deontologie funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de aceasta.

ART. 23

(1) Activitatea centrului teritorial de informare legislativă constă în asigurarea accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la informaţiile privind legislaţia în domeniu.

(2) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti vor desemna câte o persoană pentru organizarea activităţii centrului naţional/teritorial de informare legislativă.

ART. 24

Accesul la informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul organizaţiei de către secretarul Biroului consiliului judeţean;
b) publicare în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi pe pagina de internet proprie;
c) consultarea lor la sediul instituţiei, în spaţii special destinate acestui scop.

ART. 25

(1) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR la nivel naţional şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti şi are următoarele atribuţii:
a) stabileşte contacte şi asigură schimbul de informaţii referitoare la activitatea OAMGMAMR cu alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale;
b) promovează imaginea organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi iniţiază demersurile necesare punerii în practică.

(2) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale este condus de un şef de departament, cu pregătire de specialitate în domeniu, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) monitorizarea presei scrise şi audiovizuale;
b) administrarea site-ului OAMGMAMR, www.oamr.ro;
c) redactarea materialelor pentru revista “Ars medica”, editarea revistei şi asigurarea difuzării acesteia, precum şi elaborarea altor publicaţii: buletine informative, anuarul membrilor, broşuri promoţionale;
d) formularea răspunsurilor pentru mesajele primite din partea membrilor OAMGMAMR pe e-mailul organizaţiei şi/sau redirecţionarea acestora către compartimentele/departamentele de specialitate;
e) iniţierea unor proiecte comune cu organizaţii în colaborare cu celelalte departamente şi organizarea/iniţierea unor întâlniri între reprezentanţii acestora şi membrii Biroului executiv;
f) preluarea şi prelucrarea informaţiilor, permanent, de interes pentru membrii OAMGMAMR/public din partea celorlalte departamente şi aducerea lor la cunoştinţa membrilor/publicului prin mijloacele specifice mai sus menţionate;
g) propunerea acţiunilor de promovare a imaginii organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi iniţierea demersurilor necesare punerii în practică;
h) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.

ART. 26

(1) Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte, nominalizat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel naţional, şi sub directa coordonare a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, administrează pagina de internet pe care este publicat;
b) organizează centre de pregătire lingvistică necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali şi moaşe, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
c) colaborează cu instituţii/autorităţi furnizând informaţii specifice profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

(2) Departamentul este condus de un şef de departament care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) coordonează întreaga activitate privind funcţionarea şi actualizarea permanentă a programului informatic privind realizarea Registrului naţional unic la nivel de filiale şi naţional;
b) asigură implementarea sistemului informaţional necesar funcţionării OAMGMAMR, precum şi evidenţa membrilor filialei, după caz;
c) întocmeşte anual un raport de activitate, privind stadiul implementării Registrului naţional unic la nivel de filiale şi naţional;
d) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.

ART. 27

(1) Departamentul financiar-contabil funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui la nivel OAMGMAMR naţional şi a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei şi a celorlalte lucrări financiar-contabile;
b) asigură organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile conform legislaţiei în vigoare;
c) asigură gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul OAMGMAMR şi, după caz, dispune utilizarea acestora în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului de activitate în limita competenţelor stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR, după caz, de Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.

(2) Departamentul financiar-contabil este condus de un şef de departament, cu studii superioare economice, autorizat în domeniul financiar-contabil, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) asigură, organizează şi gestionează în mod eficient integritatea întregului patrimoniu al organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu normele sau reglementările interne ale organizaţiei;
c) organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);
e) organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control;
f) răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul organizaţiei şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, pe parcursul funcţionării sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi ori de câte ori preşedintele OAMGMAMR o cere;
h) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
i) organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;
j) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinat, controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti, cât şi sub aspectul securităţii acestora;
k) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
l) asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
m) efectuează analiza financiar-contabilă pe bază de bilanţ, pe care o prezintă Biroului executiv al OAMGMAMR;
n) avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli – venituri, bilanţ;
o) răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;
p) contabilizează facturile emise;
q) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia organizaţiei faţă de bugetul de stat, fondurile speciale şi alte obligaţii faţă de terţi;
r) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.

ART. 28

(1) Comisia Naţională de Control Financiar este condusă de un preşedinte cu studii superioare de specialitate în domeniul financiar-contabil.

(2) Comisia Naţională de Control Financiar este compusă din 3 reprezentanţi care au studii de specialitate în domeniul financiar-contabil.

(3) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar vor fi propuşi de preşedintele acesteia spre validare nominală de către Biroul executiv al OAMGMAMR.

(4) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar nu pot îndeplini funcţii similare în alte comisii.

(5) Nu pot fi membri ai Comisiei Naţionale de Control Financiar rudele membrilor Biroului executiv şi ale personalului salariat al OAMGMAMR până la gradul al patrulea inclusiv.

(6) Comisia Naţională de Control Financiar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare elaborat de Biroul executiv şi aprobat de Consiliul Naţional.

ART. 29

(1) Secretariatul general funcţionează sub directa coordonare a secretarului naţional, la nivelul OAMGMAMR naţional şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Secretariatul general îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură înregistrarea, evidenţa primară şi circulaţia cererilor adresate organizaţiei, a documentelor şi a lucrărilor organizaţiei, activitatea de arhivă, de expediţie, de protocol, precum şi realizarea unor servicii auxiliare necesare îndeplinirii atribuţiilor OAMGMAMR;
b) asigură aprovizionarea cu materiale de birotică şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii;
c) asigură respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.

(2) Secretariatul general este condus de un şef de departament care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) primeşte şi înregistrează adresele, cererile, petiţiile, sesizările adresate OAMGMAMR pe care le înaintează preşedintelui (secretarului naţional) spre direcţionare în vederea soluţionării;
b) întocmeşte şi păstrează agenda telefonică a organizaţiei, asigurând serviciul apelurilor telefonice;
c) înregistrează şi centralizează evidenţa adreselor, petiţiilor, sesizărilor, lucrărilor înaintate de departamentele, compartimentele de specialitate;
d) înregistrează, pregăteşte şi expediază corespondenţa OAMGMAMR organelor competente şi petiţionarilor;
e) execută lucrările de secretariat şi tehnoredactare aferente activităţii organizaţiei;
f) întocmeşte şi ţine registrele necesare în activitatea organizaţiei;
g) execută lucrările de arhivă a documentelor organizaţiei;
h) asigură activitatea de protocol din cadrul organizaţiei şi se ocupă de formalităţile legate de deplasarea în ţară sau în străinătate a preşedintelui sau reprezentanţilor organizaţiei;
i) asigură protocolul organizaţiei în relaţiile cu persoanele şi instituţiile din ţară şi străinătate, primirea şi însoţirea delegaţiilor străine;
j) întocmeşte referatele de necesitate şi răspunde de achiziţionarea materialelor de birotică şi a altor materiale;
k) întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia aferentă achiziţiilor publice;
l) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;
m) elaborează regulamentul de funcţionare al structurilor interne ale departamentelor;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu stabilite de şefii ierarhici.

CAPITOLUL V
Dispoziţii comune privind circuitul documentelor şi registrele organizaţiei

ART. 30
(1) Documentele ce vin din afara OAMGMAMR se înregistrează la Secretariatul general şi se transmit spre analiză şi direcţionare preşedintelui filialei sau preşedintelui OAMGMAMR, după caz.

(2) Circuitul documentelor în interiorul organizaţiei de la preşedinte, Biroul executiv sau Biroul consiliului judeţean către celelalte departamente, compartimente de specialitate, subalterni direcţi, dar şi în sens invers se face numai prin intermediul Secretariatului general, care va proceda la înregistrarea şi transmiterea acestora mai departe.

(3) Expedierea documentelor OAMGMAMR către alte instituţii, organizaţii, autorităţi, persoane fizice sau juridice se face numai prin intermediul Secretariatului general, după înregistrarea şi semnarea acestora de către preşedinte.

ART. 31

Registrele organizaţiei

(1) Registrele OAMGMAMR sunt următoarele:
a) Registrul general de intrare şi ieşire a corespondenţei;
b) Registrul de hotărâri ale organelor de conducere ale organizaţiei, organizat pe secţiuni, în funcţie de organul de conducere de la care provin, numerotat în ordine cronologică;
c) Registrul de arhivă, în care se vor înregistra lucrările, dosarele aflate în arhiva organizaţiei;
d) registrele de procese-verbale.
(2) Registrele vor fi numerotate şi ştampilate, iar la sfârşitul fiecărui an se vor întocmi procese-verbale de închidere, contrasemnate de secretarul Biroului consiliului, respectiv al Biroului executiv.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

ART. 32

Prezentul regulament a fost adoptat de către Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.