Logo OAMGMAMR Caraș-Severin OAMGMAMR
Filiala Caras-Severin

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

IMAGINE


    🛈     Program cu publicul: Marți și Joi între orele 1000 - 13 00 🛈     Primirea și transmiterea documentelor se va face prin adresa de e.mail: cs-secretariat@oamr.ro 🛈 Pentru detalii suplimentae Tel. 0355417338 🛈
.


STATUTUL

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România


Descarcă: Statut OAMGMAMR forma actualizata 2016
STATUTUL

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul şi forma juridică

ART. 1

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare şi OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

(2) Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta, cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor OAMGMAMR.

(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi funcţionează în teritoriu prin filiale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională în limitele prevăzute de prezentul statut.

ART. 2

Sediul central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este în municipiul Bucureşti.

ART. 3

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat şi cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, precum şi membrii asociaţi, care exercită profesia pe teritoriul României.

ART. 4

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are siglă, drapel, ştampilă şi însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

ART. 5

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical.

ART. 6

(1) În realizarea obiectului său de activitate, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile naţionale sau judeţene, are următoarele atribuţii:

a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;

b) autorizează exercitarea temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;

b^1) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;

b^2) atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România şi emite documentele necesare recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;

b^3) elaborează şi, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

b^4) recunoaşte calificările profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;

c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi asigură aplicarea acestora;

d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi emite certificatul de status profesional curent;

e) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical în exercitarea profesiei;

f) soluţionează cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluţionării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;

g) asigură respectarea de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;

h) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

i) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;

j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

k) elaborează şi adoptă Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;

l) înregistrează membrii şi membrii asociaţi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pe care îl actualizează permanent şi administrează pagina de internet pe care este publicat;

m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;

n) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul sistemului de informare a pieţei interne a Uniunii Europene (IMI), cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;

n^1) informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale;

o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

p) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei;

q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, desemnează reprezentanţi în comisiile pentru concursuri şi examene şi elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice;

r) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia;

s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;

t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;

u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislaţia din domeniul sănătăţii;

v) participă împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi cu Ministerul Sănătăţii la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;

w) avizează fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

x) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;

y) organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen.

(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile sale naţionale sau judeţene, colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la realizarea următoarelor activităţi:

a) formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical din România;

b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare;

c) iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;

d) elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;

e) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale, bazată exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;

f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;

g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

h) avizarea înfiinţării cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;

i) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei de organizare a programelor de specializare şi de acordare de competenţe şi de grade profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;

i^1) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;

j) susţinerea activităţii şi dezvoltării cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.

ART. 7

În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi.

CAPITOLUL III

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

SECŢIUNEA 1

Dobândirea şi pierderea calităţii de membru

ART. 8

Pentru exercitarea profesiei, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, stabiliţi în România, au obligaţia să se înscrie în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 8^1

Prin excepţie de la prevederile art. 8, surorile medicale şi oficianţii medicali au obligaţia să se înregistreze în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în vederea autorizării exercitării activităţilor specifice.

ART. 8^2

La înregistrare, surorile medicale şi oficianţii medicali dobândesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 8^3

Condiţiile de autorizare, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliul naţional al OAMGMAMR.

ART. 9

(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin certificatul de membru, care se eliberează ulterior aprobării cererii de înscriere.

(2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România.

(3) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România o pot păstra, la cerere, şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionari.

ART. 10

Pierderea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România intervine în următoarele situaţii:

a) prin retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de prezentul statut, de regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

b) prin decesul membrului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 11

Suspendarea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România intervine în următoarele condiţii:

a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;

b) prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de suspendare temporară;

b^1) prin decizia Biroului consiliului judeţean, în cazurile prevăzute de art. 46 alin. (4) şi ale art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, de prezentul statut, de regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

SECŢIUNEA a 2-a

Membrii fondatori. Membrii de onoare

ART. 12

(1) *** Abrogat

(2) Titlul de membru de onoare se acordă persoanelor fizice de mare distincţie, care au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la apărarea demnităţii, libertăţii şi independenţei profesionale a asistentului medical şi moaşei în exercitarea profesiei, precum şi la promovarea imaginii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Conferirea titlului de membru de onoare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este de competenţa Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a biroului consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAPITOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile membrilor

ART. 13

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele drepturi:

a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a filialelor acestuia;

c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate în legătură cu organizarea şi funcţionarea OAMGMAMR;

d) de a participa la acţiunile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi de a fi informaţi despre desfăşurarea acestora;

e) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie continuă pentru asistenţi medicali generalişti, pentru moaşe şi pentru asistenţi medicali;

f) de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor;

g) dreptul persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de a-şi rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective;

h) de a li se acorda, de către Consiliul naţional, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi calitatea de membru de onoare;

i) dreptul membrilor birourilor consiliilor judeţene/al municipiului Bucureşti şi ai Biroului executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi a atribuţiilor conferite de funcţia de conducere;

j) de a purta însemnele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumţiei de nevinovăţie de către organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice şi disciplinare.

ART. 14

(1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi legislaţia în domeniul sănătăţii;

b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi de asistent medical, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;

c^1) să nu facă aprecieri în public sau pe reţelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică;

c^2) să nu publice, în mediile tradiţionale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe reţelele de socializare imagini care aduc atingere demnităţii umane;

c^3) să nu răspândească informaţii de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;

c^4) să nu denigreze imaginea unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin intermediul mijloacelor media;

d) să nu aducă prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;

f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;

g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

i) să achite în termenul stabilit cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;

l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate;

m) să respecte drepturile pacienţilor;

n) să nu difuzeze imagini privind o persoană aflată în îngrijirea unui serviciu medical/tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter confidenţial privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al reprezentanţilor legali.

(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate.

CAPITOLUL IV^1

Incompatibilităţile funcţiilor de conducere

ART. 14^1

Persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile OAMGMAMR sunt incompatibile cu funcţiile de conducere din organizaţii sindicale, din partidele politice sau alte asociaţii profesionale naţionale.

ART. 14^2

Sesizarea privind situaţia de incompatibilitate poate fi făcută de orice persoană, instituţii sau autorităţi interesate.

ART. 14^3

În termen de 10 zile de la apariţia stării de incompatibilitate, persoana aflată în stare de incompatibilitate este obligată să sesizeze Biroul executiv al OAMGMAMR şi să îşi exprime opţiunea alegerii pentru una dintre funcţiile deţinute pentru care a intervenit incompatibilitatea. În cazul neexprimării opţiunii, Biroul executiv va constata starea de incompatibilitate.

ART. 14^4

După constatarea stării de incompatibilitate, Biroul executiv va suspenda dreptul de exercitare a funcţiei de conducere pe toată perioada stării de incompatibilitate.

ART. 14^5

Prevederile prezentei secţiuni intră în vigoare la data expirării mandatului organelor de conducere în funcţie.

CAPITOLUL V

Structura organizatorică

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

ART. 15

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

(2) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti se organizează o filială a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formată din toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filială judeţeană, respectiv filiala municipiului Bucureşti.

(3) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională, în limitele prevăzute de prezentul statut.

(4) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot încheia acte juridice în numele organizaţiei naţionale sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor respective.

(5) Sediul filialei judeţene este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti pentru filiala municipiului Bucureşti.

(6) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot funcţiona în afara Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(7) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii, nu pot emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale OAMGMAMR, la nivel naţional.

(8) Consiliul naţional al OAMGMAMR hotărăşte modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a bugetului propriu al aparatului central.

(9) Filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să prezinte semestrial Biroului executiv al OAMGMAMR un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, deciziile biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

(10) Biroul executiv al OAMGMAMR va informa Consiliul naţional cu privire la modalitatea de realizare a obligaţiilor prevăzute la alin. (9).

SECŢIUNEA a 2-a

Organele de conducere la nivel teritorial

ART. 16

Organele de conducere ale filialei judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt:

a) adunarea generală;

b) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti;

c) Biroul Consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti;

d) preşedintele.

ART. 17

(1) Adunarea generală este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberă practică înscrişi în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100.

(2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucureşti, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi.

(3) *** Abrogat

(4) *** Abrogat

(5) *** Abrogat

ART. 18

(1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al reprezentanţilor în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de două treimi din numărul total al reprezentanţilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor.

(3) Consiliile judeţene ale OAMGMAMR vor alege dintre membrii lor un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, iar Consiliul Municipiului Bucureşti al OAMGMAMR va alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar.

(4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are în principal următoarele atribuţii:

a) promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale acestora;

b) alege, dintre membrii săi, membrii biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;

c) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în conformitate cu limitele valorice de competenţă stabilite de Consiliul naţional;

c^1) mandatează preşedintele filialei să încheie acte juridice în numele acesteia pentru achiziţionarea, vânzarea şi construcţia de bunuri imobile, precum şi achiziţionarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfăşurării activităţii filialei;

d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;

e) aprobă raportul de activitate al biroului consiliului;

f) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul biroului consiliului, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;

g) aprobă acordarea recompenselor, diplomelor de onoare şi de excelenţă;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(5) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se întruneşte în sesiune ordinară trimestrială şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.

(5^1) Şedinţele extraordinare nu sunt indemnizate.

(6) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă.

(7) Hotărârile consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru toţi membrii filialei respective, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

(8) Participarea membrilor consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti la şedinţe este obligatorie.

(9) Membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în limita maximă stabilită de Consiliul naţional.

(9^1) Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se acordă la propunerea biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, în funcţie de fondurile disponibile, cu încadrarea în limita maximă stabilită de Consiliul naţional, condiţionată de participarea la şedinţa respectivă.

(10) Membrii consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, care absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive, vor fi sancţionaţi conform regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean/municipiului Bucureşti.

(11) La şedinţele consiliului pot participa cu statut de invitat şi alţi membri care nu deţin nicio funcţie electivă în cadrul OAMGMAMR, aceştia neavând drept de vot.

(12) Organele de conducere ale filialelor judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti se subordonează ierarhic Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 19

(1) Biroul consiliului judeţean este format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, iar Biroul Consiliului Municipiului Bucureşti este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar.

(2) Biroul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti se întruneşte statutar în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În situaţii de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.

(3) Biroul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 2 dintre membrii săi.

(4) Atribuţiile biroului consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti sunt:

a) coordonează şi conduce activitatea filialei în perioada dintre sesiunile consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

b) organizează evidenţa membrilor săi autorizaţi;

c) comunică Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România orice modificare în legătură cu membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sau ai biroului consiliului;

d) coordonează activitatea departamentelor şi compartimentelor din structura proprie;

e) aprobă desemnarea nominală a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor şi compartimentelor din structura proprie;

f) *** Abrogată

g) răspunde la sesizările, adresele, petiţiile adresate filialei de membrii acesteia sau de alte persoane, în termen de 30 de zile lucrătoare; în caz contrar, petiţionarul are dreptul de a sesiza organele ierarhice superioare, care vor analiza şi soluţiona, după caz, aceste petiţii;

h) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul naţional şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

h^1) aprobă situaţiile financiare anuale ale filialei şi le prezintă spre informare consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

h^2) avizează structura organizatorică şi o înaintează spre adoptare Consiliului naţional;

h^3) supune aprobării consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau Consiliului naţional, în funcţie de limitele valorice de competenţă, efectuarea de investiţii (construcţii, achiziţie de imobile cu destinaţie de birouri, terenuri, mijloace auto), precum şi vânzarea unor imobile din patrimoniul filialei;

h^4) organizează centre de verificare a cunoştinţelor lingvistice conform procedurii elaborate de Departamentul de recunoaştere a calificărilor profesionale şi aprobate de Consiliul naţional;

i) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune pe care îl supune aprobării consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi îl înaintează spre informare Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

j) informează consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului.

ART. 20

Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea şi coordonarea biroului consiliului;

b) primeşte şi repartizează departamentelor, respectiv compartimentelor de specialitate petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane;

b^1) aprobă eliberarea certificatului de membru şi a avizului anual membrilor filialelor judeţene/filialei municipiului Bucureşti;

c) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv şi acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, pentru salariaţi şi membrii biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, potrivit dispoziţiilor legale;

c^1) acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, în limita bugetului, pentru salariaţi şi membrii aleşi;

c^2) stabileşte atribuţiile şi programul de lucru pentru membrii biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

c^3) stabileşte atribuţii pentru membrii consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

c^4) propune biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti structura organizatorică necesară funcţionării filialei, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare;

c^5) aprobă transferul membrilor de la o filială la alta;

c^6) încheie acte juridice în numele şi pe seama filialei;

c^7) încheie acte juridice privind achiziţionarea, vânzarea şi construcţia de bunuri imobile, precum şi achiziţionarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfăşurării activităţii filialei, pe baza mandatului emis de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti;

d) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului, în limita prevederilor legale;

e) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi ale personalului executiv;

f) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;

g) administrează şi gestionează patrimoniul filialei în calitate de ordonator de cheltuieli, conform legii;

h) reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile locale, instituţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale, cu mass-media, cu alte persoane fizice şi juridice;

i) conduce lucrările adunării generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale biroului consiliului;

j) ia măsuri pentru a asigura participarea membrilor din cadrul filialei sale, care sunt consilieri naţionali, la şedinţele Consiliului naţional;

k) actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

ART. 21

În lipsa preşedintelui, acesta poate mandata un vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor sale, în tot sau numai în parte.

ART. 22

Vicepreşedinţii biroului consiliului au următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;

b) întocmesc la sfârşitul fiecărui an sau la cererea preşedintelui filialei o informare privind activitatea departamentelor, respectiv a compartimentelor aflate sub autoritatea lor;

c) exercită orice alte atribuţii date de preşedintele biroului consiliului, în limitele legii.

ART. 23

Secretarul biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi coordonează activitatea secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine;

b) răspunde de gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;

c) organizează activitatea de întreţinere şi stabileşte măsuri pentru paza sediului instituţiei, prin structurile de resort;

d) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti un raport asupra acestui inventar;

e) organizează activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;

f) păstrează registrele de procese-verbale ale adunării generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi ale biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

g) exercită orice alte atribuţii date de preşedintele biroului consiliului.

SECŢIUNEA a 3-a

Organele de conducere la nivel naţional

ART. 24

(1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional, sunt:

a) Consiliul naţional;

b) Biroul executiv;

c) preşedintele.

(2) Organele de conducere prevăzute la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 25 *** Abrogat

ART. 26

(1) Consiliul naţional este alcătuit din preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei municipiului Bucureşti şi reprezentantul autorităţii de stat.

(2) Consiliul naţional este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.

(3) Hotărârile Consiliului naţional sunt obligatorii pentru toţi membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(4) Consiliul naţional se întruneşte în sesiuni trimestriale şi extraordinare.

(5) Consiliul naţional are următoarele atribuţii:

a) alege prin vot secret membrii Biroului executiv al OAMGMAMR;

b) suspendă sau, după caz, revocă din funcţie, la propunerea Biroului executiv, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate;

c) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului executiv, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;

d) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale OAMGMAMR;

d^1) adoptă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

e) aprobă desemnarea nominală a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structură, la propunerea Biroului executiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al aparatului central;

g) analizează şi aprobă raportul de activitate al Biroului executiv;

h) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;

i) aprobă Programul naţional de educaţie profesională continuă şi stabileşte numărul de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv;

j) soluţionează, prin Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, abaterile date în competenţa sa, pronunţându-se în consecinţă;

k) analizează şi soluţionează abaterile săvârşite de membrii OAMGMAMR care deţin funcţii elective şi se pronunţă în consecinţă;

l) stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare datorate de fiecare membru, cota-parte ce va fi virată către structurile centrale ale organizaţiei;

m) acordă recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea Biroului executiv;

n) aprobă conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului executiv;

o) aprobă afilierea OAMGMAMR la organizaţiile internaţionale profesionale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, precum şi cotele de contribuţie la acestea;

p) aprobă aplicarea de sancţiuni, la propunerea Biroului executiv, pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din exercitarea funcţiilor elective;

r) stabileşte indemnizaţia/salariul membrilor biroului executiv, biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, ai consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi indemnizaţia de şedinţă a Consiliului naţional/consiliului judeţean/municipiului Bucureşti;

r^1) adoptă structura organizatorică a filialelor judeţene, respectiv a filialei municipiului Bucureşti;

s) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.

(6) În situaţii de urgenţă, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaţiei, Consiliul naţional adoptă hotărâri pe baza majorităţii simple a voturilor, exprimate prin corespondenţă.

ART. 27

Activitatea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este coordonată între sesiunile Consiliului naţional de Biroul executiv.

ART. 28

Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din preşedinte, 4 vicepreşedinţi şi un secretar naţional, aleşi prin vot secret de membrii Consiliului naţional din rândul acestora.

ART. 29

Biroul executiv are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea şi conducerea activităţii curente a OAMGMAMR între sesiunile Consiliului naţional;

b) convoacă Consiliul naţional în şedinţe ordinare şi extraordinare;

b^1) convoacă consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în situaţii în care apar probleme de organizare, funcţionare şi încălcări ale deciziilor şi hotărârilor Biroului executiv, respectiv ale Consiliului naţional;

b^2) informează Consiliul naţional cu privire la deficienţele constatate de către Comisia Naţională de Control Financiar, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun, ţinând cont de propunerile menţionate în raportul de control;

c) organizează şedinţele Consiliului naţional, propune ordinea de zi şi se asigură de consemnarea celor dezbătute;

d) elaborează Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical, Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobării Consiliului naţional;

e) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului naţional proiecte de modificare a actelor statutare, în conformitate cu realităţile legislative;

f) elaborează Regulamentul electoral, pe care îl propune spre aprobare Consiliului naţional al OAMGMAMR;

g) elaborează Regulamentul de funcţionare şi organizare al Comisiei naţionale de control financiar, pe care îl supune aprobării Consiliului naţional;

h) elaborează structura organizatorică a OAMGMAMR şi aprobă regulamentul de funcţionare al fiecărei structuri interne;

h^1) elaborează proiectul de metodologie privind condiţiile de autorizare în vederea exercitării profesiei de către membrii asociaţi şi o propune spre aprobare Consiliului naţional;

h^2) elaborează metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal şi o supune spre avizare Consiliului naţional;

h^3) elaborează metodologia de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli;

i) analizează cererile, petiţiile şi reclamaţiile membrilor OAMGMAMR nesoluţionate la nivelul filialei judeţene, pe care le soluţionează sau dispune soluţionarea lor;

j) organizează şi coordonează educaţia profesională continuă;

k) elaborează metodologii şi tematici pentru examenele şi concursurile pe care OAMGMAMR le organizează;

k^1) elaborează criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă, precum şi celelalte acte normative incidente;

l) analizează rapoartele semestriale de activitate înaintate de filialele judeţene;

m) efectuează în fiecare an, prin Comisia Naţională de Control Financiar, controlul financiar contabil la filialele judeţene/municipiului Bucureşti şi aparatul central şi prezintă Consiliului naţional concluziile şi propunerile de îmbunătăţire a activităţii;

n) *** Abrogată

o) gestionează eventualele conflicte ivite între membri şi filiale sau între filiale;

p) răspunde la petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane în termen de 30 de zile;

q) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi exercită orice alte atribuţii stabilite de acesta;

r) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.

ART. 30

(1) Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este ales de membrii Consiliului naţional, prin vot secret.

(2) Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea şi coordonarea întregii activităţi a OAMGMAMR;

b) reprezintă OAMGMAMR în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;

c) primeşte şi repartizează departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizaţiei teritoriale cererile, petiţiile, adresele şi se asigură de soluţionarea acestora;

d) semnează rapoartele, recomandările, precum şi celelalte acte ale OAMGMAMR care se pot emite numai cu acordul său;

e) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv şi acordă premii şi alte drepturi de natură salarială, pentru salariaţi şi membrii biroului executiv, potrivit dispoziţiilor legale;

f) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi ale personalului executiv;

g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului executiv, în condiţiile legii;

h) administrează şi gestionează patrimoniul aparatului central, în calitate de ordonator de cheltuieli;

i) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;

j) conduce lucrările Adunării generale naţionale, ale Consiliului naţional şi ale Biroului executiv;

k) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii OAMGMAMR, în limita cadrului legal;

l) încheie acte juridice în numele OAMGMAMR, cu aprobarea celorlalţi membri ai Biroului executiv;

l^1) încheie acte juridice privind cumpărarea, vânzarea de imobile şi terenuri, efectuarea unor construcţii de imobile cu destinaţie de birouri, pe baza mandatului emis de Consiliul naţional;

m) deleagă atribuţii membrilor Biroului executiv;

m^1) dispune transmiterea către autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, prin alertă, în cadrul IMI, a informaţiilor cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale dreptul de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, sau cu caracter temporar;

m^2) propune Biroului executiv convocarea consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, în situaţii în care, la nivelul filialelor OAMGMAMR, apar probleme de organizare şi funcţionare, încălcări ale prevederilor legale, ale deciziilor Biroului executiv şi hotărârilor Consiliului naţional, care sunt de natură să aducă prejudicii organizaţiei sau să afecteze buna desfăşurare a activităţilor care fac obiectul de activitate al OAMGMAMR;

n) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR.

ART. 31

Vicepreşedinţii Biroului executiv au următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;

b) întocmesc, la sfârşitul fiecărui an sau la cererea preşedintelui, o informare privind activitatea departamentelor şi compartimentelor aflate sub autoritatea lor;

c) efectuează verificări periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor judeţene şi întocmesc un raport cu privire la rezultatele constatate, pe care îl prezintă Biroului executiv;

d) exercită şi alte atribuţii date de preşedintele OAMGMAMR, în condiţiile legii.

ART. 32

Secretarul naţional are următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi coordonează activitatea secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine;

b) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza sediului OAMGMAMR, prin structurile de resort;

c) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul OAMGMAMR şi prezintă Biroului executiv un raport asupra acestui inventar;

d) organizează activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;

e) păstrează registrele de procese-verbale ale Adunării generale naţionale, Consiliului naţional, precum şi ale Biroului executiv;

f) exercită şi alte atribuţii date de preşedintele OAMGMAMR, în condiţiile legii.

ART. 33 *** Abrogat

ART. 33^1 *** Abrogat

ART. 33^2 *** Abrogat

ART. 34

Reprezentantul autorităţii statului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Departamente şi compartimente de specialitate

ART. 35

(1) La nivelul Consiliului naţional al OAMGMAMR funcţionează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, Comisia naţională de educaţie profesională continuă, Comisia naţională de etică şi deontologie, Comisia naţională de control financiar, precum şi alte comisii, propuse de Biroul executiv şi aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional.

(2) Structura organizatorică a filialelor judeţene, respectiv a filialei municipiului Bucureşti se adoptă prin hotărâre a Consiliului naţional.

(3) Structura şi atribuţiile departamentelor, compartimentelor şi comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAPITOLUL VII

Patrimoniul, cotizaţiile şi alte surse financiare

ART. 36

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are patrimoniu propriu, pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar.

(2) Patrimoniul este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii.

(3) Veniturile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se constituie din următoarele surse, obţinute în condiţiile legii:

a) taxe de înscriere;

b) cotizaţii lunare ale membrilor;

c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;

d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;

e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie continuă;

f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

g) drepturi editoriale, publicitate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;

g^1) încasări din activităţi producătoare de venituri, înfiinţare de asociaţii, fundaţii, unităţi de învăţământ;

g^2) venituri din chirii;

h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor OAMGMAMR vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional.

(5) Cotizaţia de membru/membru asociat al OAMGMAMR se încasează lunar pe statul de plată şi va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, conform hotărârii Consiliului naţional.

(6) Cotizaţia de membru al OAMGMAMR se poate încasa şi anual.

ART. 37

(1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului naţional, până la plata cotizaţiei datorate, perioadă în care atribuţiile preşedintelui sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 3 luni se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional, conform prevederilor legale.

(2) Ridicarea sancţiunii se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor legale.

(4) Sancţiunea prevăzută la alin. (3) se aplică de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al filialei respective.

ART. 38

Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, tarifele se stabilesc, după caz, de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAPITOLUL VIII

Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR

SECŢIUNEA 1

Principiile anchetei disciplinare

ART. 39

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în funcţie de gravitatea abaterii.

(3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale prezentului statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical, precum şi ale celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.

ART. 40

(1) Sancţiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:

a) mustrarea;

b) avertismentul;

c) suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;

d) retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se aplică de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către consiliul judeţean/municipiului Bucureşti.

ART. 41

(1) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi împotriva deciziilor biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestaţia împotriva hotărârii Consiliului naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.

ART. 42 *** Abrogat

Legalitatea

ART. 43

Ancheta disciplinară se desfăşoară în limitele prezentului statut, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR şi ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

ART. 44

(1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea cauzei.

(2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârşirea unei abateri.

ART. 45

Respectarea demnităţii umane – orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii trebuie tratată cu respect şi demnitate umană.

ART. 46

Garantarea dreptului la apărare – orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii are dreptul de a se apăra prin orice mijloc legal considerat necesar; părţile implicate au dreptul la asistenţă juridică.

ART. 47

Limba în care se desfăşoară ancheta disciplinară şi procedura de soluţionare a plângerii este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română au dreptul de a se exprima şi/sau de a se apăra prin intermediul unui traducător autorizat.

SECŢIUNEA a 2-a

Competenţa organelor jurisdicţionale

ART. 48

(1) Plângerile sunt adresate în primă instanţă organizaţiilor judeţene/municipiului Bucureşti, respectiv comisiilor teritoriale de etică şi deontologie.

(2) *** Abrogat

ART. 49

(1) *** Abrogat

(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni sunt de competenţa Comisiei teritoriale de etică şi deontologie.

ART. 50

Membrii OAMGMAMR care au participat la soluţionarea unei cauze în primă instanţă nu pot face parte din organele competente să cerceteze şi să soluţioneze contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.

ART. 51

Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de cercetare şi soluţionare a plângerilor sunt obligaţi să se abţină, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abţinerii, în următoarele situaţii:

a) dacă au un interes personal în respectiva cauză;

b) dacă sunt implicaţi soţii acestora, precum şi rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv.

ART. 52

În cazul în care nu a fost formulată declaraţia de abţinere, membrul OAMGMAMR care se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 50 şi 51 poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluţionarea cauzei.

ART. 53

Biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau, după caz, Biroul executiv va soluţiona cererile de abţinere şi de recuzare în termen de maximum 3 zile şi va dispune înlocuirea membrului aflat în situaţiile prevăzute la art. 50 – 52.

SECŢIUNEA a 3-a

Plângerea

ART. 54

Dreptul de a face plângere/sesizare împotriva asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali aparţine persoanei vătămate, soţului/soţiei sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia, reprezentantului legal, precum şi membrilor OAMGMAMR care justifică un interes în respectiva cauză.

ART. 55

(1) Plângerile/Sesizările împotriva asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali se depun la organizaţiile judeţene/municipiului Bucureşti din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia a fost formulată plângerea.

(2) Plângerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanţii legali.

(4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.

(5) Dacă în cursul soluţionării unei abateri disciplinare se conturează elementele săvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.

ART. 56

(1) Plângerea este considerată admisibilă dacă conţine următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiţionarului, elemente de identificare ale asistentului împotriva căruia se îndreaptă petiţia, locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiţionarului.

(2) Plângerea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (1) va fi respinsă, ca inadmisibilă, prin decizie a biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Biroului executiv, după caz, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie.

ART. 57

(1) Termenul în care poate fi depusă plângerea este de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii ei.

(2) Plângerea depusă după expirarea termenului de mai sus va fi respinsă, ca tardivă, prin decizie a biroului consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Biroului executiv, după caz.

SECŢIUNEA a 4-a

Procedura de soluţionare a plângerilor

ART. 58

La primirea plângerii, biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv Biroul executiv, după caz, o repartizează comisiei teritoriale de etică şi deontologie, respectiv Comisiei naţionale de etică şi deontologie, după caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţă şi va formula concluzii în cazurile menţionate la art. 56 şi 57.

ART. 59

Decizia de respingere a plângerii ca inadmisibilă sau tardivă se emite de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv de Biroul executiv, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie şi se comunică petiţionarului.

ART. 60

Comisia teritorială/naţională de etică şi deontologie, constatând îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate, va declanşa acţiunea disciplinară şi va începe efectuarea cercetării în cauza respectivă.

ART. 61

Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de maximum 3 luni de la înregistrarea plângerii la Comisia teritorială/naţională de etică şi deontologie şi se consideră încheiată la data înaintării referatului către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv Biroul executiv. Hotărârea de soluţionare se va adopta la prima şedinţă a consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv a Consiliului naţional.

ART. 62

Procedura de soluţionare a plângerii constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluţionarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancţiunii.

ART. 62^1

Constituie abatere disciplinară:

a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi a celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;

b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;

c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;

d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni;

e) nerespectarea obligaţiei de a păstra secretul profesional;

f) neacordarea primului ajutor medical;

g) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;

h) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;

i) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăţie (intenţie sau din culpă), prevederile prezentului statut, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi/sau legislaţia din domeniul profesiei.

Cercetarea faptei

ART. 63

(1) Cercetarea faptei constă în: audierea persoanelor implicate, a martorilor, solicitarea unor înscrisuri oficiale, administrarea probelor propuse de părţile implicate, solicitarea de opinii calificate din partea unor persoane cu experienţă: medici, jurişti etc., apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la aflarea adevărului.

(2) Neprezentarea membrului împotriva căruia s-a depus plângere echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei, dacă acesta nu justifică absenţa sa.

(3) Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei teritoriale de etică şi deontologie se finalizează cu întocmirea unui referat ce conţine:

a) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;

b) prezentarea reclamaţiei şi a faptei;

c) încadrarea legală a faptei;

d) probele administrate;

e) dacă este cazul, analiza medicală a cazului;

f) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei;

g) concluzii şi propunerea de sancţionare sau de nesancţionare;

h) semnăturile preşedintelui şi membrilor comisiei.

ART. 64

(1) În procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;

b) pericolul social al faptei;

c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;

d) modul şi mijloacele de săvârşire;

e) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la propunerea sancţiunii.

ART. 65

Ancheta disciplinară de la nivelul Comisiei teritoriale/naţionale de etică şi deontologie se consideră finalizată prin transmiterea referatului, împreună cu dosarul cauzei, către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, respectiv către Biroul executiv, după caz.

ART. 66

(1) Adunarea dovezilor constă în: interogarea părţilor, martorilor, strângerea depoziţiilor, a înscrisurilor oficiale şi apelarea la orice alt mijloc de probă ce poate contribui la soluţionarea cauzei.

(2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a depus plângere, la solicitarea comisiei de etică şi deontologie, echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei.

ART. 67

Solicitarea de opinii calificate constă în: solicitarea de opinii personalului specializat care are competenţă maximă pe anumite domenii, de la caz la caz – medici, jurişti sau altor persoane abilitate.

ART. 67^1

Soluţionarea acţiunii disciplinare este de competenţa consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, iar în situaţia în care persoana care face obiectul cercetării exercită funcţii de conducere, competenţa aparţine Consiliului naţional.

ART. 67^2

Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:

a) arătarea organului competent care a soluţionat plângerea;

b) arătarea organului competent care a efectuat cercetarea faptei;

c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;

d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;

e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;

f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;

g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent să soluţioneze contestaţia;

h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR, după caz.

ART. 67^3

Hotărârea va fi comunicată prin scrisoare recomandată petentului, persoanei reclamate, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum 10 zile de la adoptarea sa.

Propunerea sancţiunii

ART. 68

(1) La stabilirea încadrării faptei în abatere simplă sau gravă, precum şi în procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;

b) pericolul social al faptei;

c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;

d) prezenţa discernământului în momentul săvârşirii faptei;

e) modul şi mijloacele de săvârşire;

f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfăşurării anchetei.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea sancţiunii.

(3) Comisia teritorială de etică şi deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmeşte un referat de soluţionare către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, care cuprinde pe scurt:

a) descrierea în fapt;

b) probele administrate;

c) concluzia comisiei teritoriale de etică şi deontologie;

d) încadrarea legală;

e) sancţiunea propusă a se aplica sau, după caz, trimiterea dosarului la Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ori existenţa uneia sau a mai multor cauze care înlătură răspunderea disciplinară.

SECŢIUNEA a 5-a

Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară

ART. 69

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, în condiţiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morală sau fizică, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.

ART. 70

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, dacă săvârşirea ei a fost impusă de ordinul dat de către superiorul ierarhic, într-o situaţie în care nu se putea cunoaşte în mod vădit ilegalitatea şi nici nu se putea prevedea pericolul.

ART. 71

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de către un superior ierarhic, dacă acest ordin se dovedeşte a fi fost în mod vădit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgenţă.

ART. 72

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea pacientului.

ART. 73

Înţelesul termenilor de constrângere fizică sau morală, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezultă din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

SECŢIUNEA a 6-a

Aplicarea sancţiunii

ART. 74

(1) Aplicarea sancţiunilor este de competenţa consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, pentru abaterile simple, şi de competenţa Consiliului naţional, pentru abaterile grave.

(2) Excepţie fac sancţiunile aplicate pentru abateri prevăzute la art. 46 alin. (4) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.

ART. 75

Biroul executiv, respectiv biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti emite hotărârea de sancţionare, termenul de redactare fiind de maximum 10 zile de la adoptarea sa.

ART. 76

Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:

a) arătarea organului competent care a soluţionat plângerea;

b) arătarea organului competent care a dispus aplicarea sancţiunii;

c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;

d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;

e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;

f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;

g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent să soluţioneze contestaţia;

h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, după caz.

ART. 77

Hotărârea adoptată se comunică în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandată: petentului, persoanei în cauză, filialei judeţene/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii.

SECŢIUNEA a 7-a

Căile de atac

1. Contestaţia

ART. 78

Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei care a depus plângerea, cât şi membrului împotriva căruia s-a dispus sancţiunea.

ART. 79

Hotărârile consiliului judeţean/municipiului Bucureşti prin care se soluţionează acţiunea disciplinară se pot contesta în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

ART. 80

Contestaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:

a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;

b) indicarea hotărârii/deciziei care se contestă;

c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestaţia şi dovezile în susţinerea acestor motive;

d) semnătura petiţionarului.

ART. 81 *** Abrogat

ART. 82

În condiţiile în care Biroul executiv admite contestaţia, Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va solicita comisiei teritoriale de etică şi deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitării.

ART. 83

Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în soluţionarea contestaţiei, poate dispune păstrarea sancţiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancţiunii aplicate sau respingerea contestaţiei ca nefondată.

2. Acţiunea judecătorească

ART. 84

Este dreptul oricărei părţi să conteste hotărârea Comisiei naţionale de etică şi deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

ART. 85

Contestaţia se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR în cauză.

SECŢIUNEA a 8-a

Semnificaţia sancţiunilor

ART. 86

Sancţiunile se înscriu în dosarele de avizare-acreditare ale membrilor OAMGMAMR şi constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării.

ART. 87

Departamentul de jurisdicţie, etică şi deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare şi evaluare spre monitorizare sancţiunile aplicate.

SECŢIUNEA a 9-a

Prescripţia sancţiunilor disciplinare

ART. 88

Sancţiunile disciplinare pronunţate se prescriu prin înlăturarea consecinţelor sancţionării, astfel:

a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;

b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;

c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;

d) retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei interdicţiei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară.

ART. 89

Cursul termenului prescripţiei se întrerupe în momentul în care s-a pronunţat o nouă sancţiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.

ART. 90

Pe perioada aplicării unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. c) şi d), membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicţii:

a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;

b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripţie);

c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.

ART. 90^1

Prevederile cap. VIII – “Răspunderea disciplinară”, se aplică şi membrilor asociaţi.

ART. 91 *** Abrogat

ART. 92

Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.

ART. 93

Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu exclude răspunderea civilă, contravenţională şi penală.

SECŢIUNEA a 10-a

Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional

ART. 93^1

Membrii aleşi în funcţiile de conducere care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului, precum şi hotărârile Consiliului naţional sau deciziile Biroului executiv al OAMGMAMR se sancţionează disciplinar.

ART. 93^2

(1) Sancţiunile disciplinare aplicate în situaţiile prevăzute la art. 93^1 sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea din funcţia de conducere, de la o lună la un an;

c) revocarea din funcţia de conducere.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al OAMGMAMR.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică de către Consiliul naţional al OAMGMAMR.

ART. 93^3

(1) Sunt considerate abateri în exercitarea funcţiei următoarele fapte:

a) comportamentul necuviincios faţă de membrii OAMGMAMR sau faţă de organele de conducere ale OAMGMAMR;

b) absenţa nemotivată de la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului naţional;

c) nerespectarea hotărârilor Consiliului naţional şi a deciziilor Biroului executiv;

d) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate structurii centrale a OAMGMAMR;

e) neplata cotizaţiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate;

f) neplata cotizaţiei datorate peste termenul de 6 luni care atrage revocarea din funcţie a membrilor biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului naţional;

g) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese;

h) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control documentele privind situaţia financiară a filialei;

i) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale OAMGMAMR.

(2) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. e) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al OAMGMAMR.

(3) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. f) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR.

ART. 93^4

Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale OAMGMAMR, la nivel teritorial şi naţional, nu exclude răspunderea civilă, contravenţională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.

ART. 93^5

(1) Contestaţiile împotriva sancţiunii prevăzute la art. 93^2 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

(2) Sancţiunile prevăzute la art. 93^2 alin. (1) lit. b) şi c) pot fi contestate la instanţele judecătoreşti în a căror circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana sancţionată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

SECŢIUNEA a 11-a

Procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare

ART. 93^6

(1) Sesizarea/Plângerea cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare de către persoanele care deţin funcţii de conducere se formulează în scris şi se adresează Biroului executiv.

(2) La primirea sesizării, Biroul executiv o înaintează spre soluţionare Comisiei naţionale de etică şi deontologie.

(3) Sesizarea va cuprinde următoarele elemente:

– numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului;

– numele, prenumele şi domiciliul persoanei/persoanelor de conducere împotriva căreia/cărora se îndreaptă sesizarea;

– locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta;

– descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;

– mijloacele de probă;

– semnătura petiţionarului.

(4) Sesizările anonime nu se iau în considerare.

(5) Sesizarea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (3) va fi respinsă ca inadmisibilă, prin decizia Biroului executiv, la propunerea Comisiei naţionale de etică şi deontologie.

(6) Sesizarea poate fi formulată din oficiu (autosesizarea) sau de către orice persoană care are cunoştinţă de săvârşirea unor abateri disciplinare.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

ART. 94 *** Abrogat

ART. 95

(1) Organizarea alegerilor la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 5 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al OAMGMAMR şi aprobat de Consiliul naţional.

(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, aşa cum prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, cu prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 96

Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a fost adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.

ART. 97

(1) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generală naţională şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul statut.

ANEXA 1

la statut

FILIALELE JUDEŢENE

ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

1. Filiala Alba

2. Filiala Arad

3. Filiala Argeş

4. Filiala Bacău

5. Filiala Bihor

6. Filiala Bistriţa

7. Filiala Botoşani

8. Filiala Brăila

9. Filiala Braşov

10. Filiala Bucureşti

11. Filiala Buzău

12. Filiala Călăraşi

13. Filiala Caraş-Severin

14. Filiala Cluj

15. Filiala Constanţa

16. Filiala Covasna

17. Filiala Dâmboviţa

18. Filiala Dolj

19. Filiala Galaţi

20. Filiala Giurgiu

21. Filiala Gorj

22. Filiala Harghita

23. Filiala Hunedoara

24. Filiala Ialomiţa

25. Filiala Iaşi

26. Filiala Ilfov

27. Filiala Maramureş

28. Filiala Mehedinţi

29. Filiala Mureş

30. Filiala Neamţ

31. Filiala Olt

32. Filiala Prahova

33. Filiala Sălaj

34. Filiala Satu Mare

35. Filiala Sibiu

36. Filiala Suceava

37. Filiala Teleorman

38. Filiala Timiş

39. Filiala Tulcea

40. Filiala Vâlcea

41. Filiala Vaslui

42. Filiala Vrancea

ANEXA 2*) la statut

ANEXA 3*)la statut

ANEXA 4*)la statut