Logo OAMGMAMR Caraș-Severin OAMGMAMR
Filiala Caras-Severin

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

IMAGINE


    🛈     Program cu publicul: Marți și Joi între orele 1000 - 13 00 🛈     Primirea și transmiterea documentelor se va face prin adresa de e.mail: cs-secretariat@oamr.ro 🛈 Pentru detalii suplimentae Tel. 0355417338 🛈
.


EXERCITAREA PROFESIEI / Suspendarea calității de membru

PROCEDURA DE SUSPENDARE ȘI DE RETRAGERE A CALITĂȚII DE MEMBRU

 

I. Condiții generale de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR  prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România:

a) la cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;  
b) prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;  
c) nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.  
d) neplata cotizației datorată de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.   II. Solicitarea suspendării sau a retragerii de către membrii OAMGMAMR

1. Suspendarea sau renunțarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicită la filiala OAMGMAMR unde acesta este înregistrat. Solicitarea se face în scris și produce efecte, în baza aprobării președintelui filialei, începând cu data depunerii cererii la sediul acesteia.

2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
d) concediu paternal;
e) concediu pentru formare profesională;
f) șomaj, suspendarea se acordă pe perioada șomajului pentru o perioadă de maximum un an;
g) desfășoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sau  însoțesc membrii de familie în aceste misiuni, în condițiile legii.

3. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali,  membri ai OAMGMAMR care vor solicita suspendarea potrivit cazurilor menționate la punctul II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați. Solicitarea se face în scris și va fi însoțită de copii de pe documentele justificative.

4. În baza aprobării cererii de suspendare sau de retragere a calității de membru de către președintele de filială se va actualiza Baza de date a Registrului Unic Național.

5.  Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizația și nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Național.

6. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

7. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunțe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris. Solicitarea se va face în scris și se va transmite cu cel puțin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunțarea la calitatea de membru.
a) Cererea de retragere va fi însoțită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.
b)  Retragerea la cerere a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecință interzicerea exercitării profesiei.III. Suspendarea membrilor OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul județean/mun. București al OAMGMAMR

a) neachitarea cotizației,
b) nerealizarea numărului de credite.IV. Suspendarea sau retragerea calității de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul național al OAMGMAMR

a) în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condițiile Codului de procedură penală.
b) în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical pentru o infracțiune care are legătură cu exercitarea profesiei.
c) în urma unei sancțiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c și d din OUG 144/2008.V. După încetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calității de membru al OAMGMAMR, pentru reînscriere, asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali le revine obligația de a prezenta  certificatul de cazier judiciar.